Pondelok, Meniny má Mikuláš, zajtra Ambróz
Neznámy užívateľ  | Prihlásenie | Registrácia
xxx
Logo
Typ podujatia:   Mesto:   Dátum od:   Dátum do:   Èas od:    
         
Tekutý čas – 20 rokov Ateliéru kov a šperk VŠVU
Tekutý čas – 20 rokov Ateliéru kov a šperk VŠVU
DIVADLÁ & ART - Výstavy

Výstavou si pripomíname 20 rokov existencie Ateliéru kov a šperk, ktorý založil a v rokoch 1991 – 1995 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave viedol ten najpovolanejší – slovenský sochár a šperkár svetového mena Anton Cepka.

Termín: 5. september – 21. október 2012
Vernisáž: 4. september 2012, 18.00 h
Miesto: Slovenská národná galéria, Bratislava, Nám. Ľ. Štúra 4, Esterházyho palác, suterén
Kurátori výstavy: Karol Weisslechner a Mária Nepšinská

 

 

Cepkovým nástupcom sa v nasledujúcom roku stal Karol Weisslechner. Ateliér v pozmenenej koncepcii ako Ateliér S+M+L_XL – KOV A ŠPERK, inšpirovaný presahmi od šperku k dizajnu
úžitkových predmetov až po veľkorozmerné projekty do konkrétnych architektúr, vedie až do dnešných dní. Základným princípom jeho koncepcie je intelektuálne uchopenie témy a syntéza umenia a umeleckého remesla. Ateliér má za dve dekády 41 absolventov, krátkodobo tu
študovalo množstvo stážistov a hosťujúcich študentov zo zahraničia. Vznikla silná mladá generácia tvorcov, čiže nielen šperkárov, ktorá reprezentuje školu a našu krajinu na medzinárodných sympóziách a prehliadkach. Koncepcia výstavy je postavená na prezentácii výberu z tvorby absolventov Ateliéru formou vizualizácie ako fiktívneho depozitu, v ktorom sú prezentované výtvarné diela zo všetkých sfér a mierok.

Výstavný priestor je koncipovaný ako priestor, ktorý žije hravou poetikou, jeho súčasťou je priemyselný regál, imitujúci depozit bielej farby. V ňom budú inštalované jednotlivé exponáty, fragmenty minulých výstav, ukážky výučby. Ambíciou je ukázať dve polohy, teda jednu z histórie štúdia a druhú dnešnú súčasnú tvorbu každého absolventa. Súčasťou výstavy je aj prezentácia obrazového materiálu, zo života ateliéru – kremnických workshopov, konferencií, filmov a fotografií z jeho dejín, umiestnených hravo a voľne na stene v samostatnom priestore. Osobitný priestor dostávajú študenti doktorandského štúdia. V úvode výstavy uvítajú návštevníka prezentácie zakladateľa ateliéru Antona Cepku, a súčasného pedagogického tímu ateliéru, ako aj v minulosti v ateliéri pôsobiacich pedagógov a asistentky.

Rozhovor s Karolom Weisslechnerom

Čo podnietilo zmeny vo vedení ateliéru, ako aj v názve Ateliéru S+M+L_XL KOV A ŠPERK?
KW: Kolega a priateľ, tak trochu aj učiteľ, docent Anton Cepka, odchádzal do dôchodku a oslovil ma, aby som sa zúčastnil konkurzu na vedúceho Ateliéru kov a šperk. Ešte počas môjho pôsobenia na katedre architektúry VŠVU sme s kolegom Cepkom organizovali letné workshopy v školskom zariadení v Kremnici a absolvovali sme nejednu spoločnú cestu za umeleckým šperkom v Európe. Boli sme určitým spôsobom spriaznení tvorcovia, mnohé som sa od tejto jedinečnej osobnosti naučil. V danej situácii som neváhal, pripravil sa na konkurz a od školského roku 1995/1996 mám tú česť viesť ateliér, ktorého názov som však rozšíril, aby vyjadroval veličiny, ktoré poslucháči počas svojho štúdia riešia a ktoré majú byť základom pre kompetentnosť výtvarníka, absolventa ateliéru a školy.

Aké boli začiatky Ateliéru kov a šperk na pôde Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a kam sa v priebehu dvadsiatich rokov ateliér svojím vybavením aj zameraním posunul?
KW: Výučba v Ateliéri kov a šperk sa naplno začala v akademickom roku 1991/1992. Prvé roky ateliéru boli skromné, čo sa týka priestoru a materiálneho vybavenia, ale odvážne v tvorivých procesoch. Fascinácia lietaním a satelitmi, pritom spätosť so zemou a vinohradníctvom skvelého človeka, zakladateľa ateliéru, Antona Cepku, jeho pokora a tvorba, ktorá stiera hranice medzi tzv. užitým a voľným umením, to pozitívne formovalo prvých študentov ateliéru. Moja koncepcia, ktorú vyjadruje rozšírený názov, ATELIÉR S+M+L_XL KOV A ŠPERK, je inšpirovaný presahmi od šperku ako objektu do krajiny tela k dizajnu úžitkových predmetov až po veľkorozmerné projekty do konkrétnych architektúr, teda práca v rôznych veľkostných dimenziách. Základným princípom je intelektuálne uchopenie témy a syntéza umenia a umeleckého remesla. Počas štúdia v troch stupňoch – bakalár, magister a doktor umení, sú podporované všetky autorské tvorivé procesy, pričom výsledkom výskumu v rámci zadaných projektov by malo byť komplexné výtvarné dielo.

Správny prístup k študentom je dôležitou súčasťou pedagogického procesu. Aké sú súčasné možnosti pre štúdium v tejto oblasti?
KW: Ako pedagóg sa snažím podnecovať vnímanie ducha doby, prepojenie tradičných technológií s modernými a schopnosť symbiózy teórie a výtvarnej praxe ako aj individuálne, intelektuálne spracovávanie tém. Snažím sa reagovať na každú osobnosť, ktorá v ateliéri študuje, snažím sa sprevádzať mladú generáciu na dôležitom úseku jej cesty, hľadania vlastného repertoáru výrazových prostriedkov. Študenti sú vždy študentmi, so všetkými kladmi aj zápormi, myslím, že sa nelíšia ani od mojich čias štúdií, iba majú pre mňa až závideniahodné možnosti cestovania a slobody, získavania informácií, vedomostí, cez nové komunikačné médiá. Pozitívom je, že počas dvadsiatich rokov prichádzajú dodnes študenti, ktorí sú zvedaví a to je podstatná stránka akejkoľvek kreativity. Od študentov očakávame vysokú mieru osobného zanietenia pre štúdium, inovatívne myslenie a ochotu k výkonom s ambíciou zvedavosti a z nej vyplývajúcej tvorivosti. Zámerom výučby je poskytnúť budúcim výtvarníkom široké spektrum informácií a vyvolať v nich túžbu byť tvorcom, ktorý považuje za svoj cieľ snúbenie intelektu a remeselnej zručnosti
 
Náplňou ateliéru je kreatívna výtvarná tvorba podporená remeselnou zručnosťou, znalosťou širokej škály materiálov, techník a technológií. V oblasti šperku existujú jedinečné výtvarné prejavy, ktoré sú prirodzene napojené na kultúrne dianie a dedičstvo rozmanitých svetových regiónov, ale aj individuálny prístup jednotlivých autorov. Štúdium rozvíja a zdokonaľuje schopnosť tvorivej práce v rôznych odvetviach, od úžitkového umenia cez dizajnérske úlohy až po voľné autorské prejavy. Študenti pracujú na rozmanitých projektoch, od malých predmetov/objektov, cez voľné inštalácie, až po vstupy do architektonických priestorov (interiérov/exteriérov) s možnosťou presahu do iných materiálov a médií s dostatočným priestorom na experiment. Dostávajú podnety k definovaniu vlastných tém a tvorivých programov, ale aj k riešeniu exaktných zadaní v spolupráci s priemyslom. V pedagogickom procese je kladený dôraz na individuálny prístup, študent je vedený k samostatnej tvorivej práci a osobitému autorskému prejavu. Jednou z veľmi aktuálnych tém súčasnosti je výskum a spoznávanie diferencovaných prístupov ku tvorbe a vplyvov pôsobiacich na vývoj súčasného šperku vo svete. V súčasnosti ako pedagogický tím v ateliéri pôsobia aj odborní asistenti M.A. Matúš Cepka a Mgr. art. Kristýna Španihelová ArtD. a doktorandskému štúdiu sa venujú Mgr. art. Lucia Bartková a Mgr. art. Slavomíra Ondrušová.

V prvom ročníku študenti počas 6-týždňového kurzu reagujú na tému menšieho rozsahu, ktorej výsledkom sú variácie drobného šperku či objektu. V druhom a treťom ročníku, respektíve prvom semestri štvrtého ročníka, riešia študenti pedagógom definované semestrálne témy v rozsahu od kolekcií šperkov, cez objekty do interiéru, svietidlá či stolovací servis, prípadne väčšie formáty ako napríklad intervencie do architektúry. Na týchto témach si študenti overujú schopnosť reagovať na zadanie, spoznávajú nové materiály a technológie, podľa potreby spolupracujú aj s firmami. V poslednom semestri bakalárskeho štúdia si študent sám definuje tému, čím istým spôsobom profiluje svoje smerovanie do budúcnosti (niekto viac tiahne k dizajnu, iní k výtvarnému šperku, ďalší sa uberajú cestou konceptuálneho šperku). V magisterskom štúdiu sa od študenta predpokladá určitá miera samostatnosti, individuálnu semestrálnu tému, ktorú si sám zadáva, konzultuje s pedagógom a asistentmi a naďalej zúčastňuje ostatných aktivít v ateliéri. Štúdium v Ateliéri S+M+L_XL KOV A ŠPERK adept završuje teoretickou a praktickou magisterskou diplomovou prácou.
Absolvent štúdia v ateliéri, v bakalárskom či magisterskom stupni, je vedomá, zručná a kompetentná osobnosť, preukazujúca po období štúdia flexibilnú schopnosť kreatívne reagovať na celú škálu výtvarných a dizajnérskych úloh. Tvorí s plným nasadením, siahajúc, vždy po najvyššom stupni kvality umeleckého prejavu. Absolvent Ateliéru S+M+L_XL KOV A ŠPERK je pripravený začať profesionálny život výtvarníka, ktorého tvorba má naozaj „gule“...

Na profesionálnu dráhu sa od založenia ateliéru vydalo už takmer 41 mladých tvorcov. Väčšina z nich sa dnes venuje tvorbe umeleckého či komerčného šperku, ale aj tvorbe interiérových objektov a produktového dizajnu, či teoretickej a pedagogickej činnosti. K aktivitám ateliéru patrí organizovanie tvorivých workshopov v školskom zariadení v Kremnici, kooperácia s partnerskými európskymi ateliérmi rovnakého zamerania, iniciovanie a realizácia študentských aj absolventských výstav. K dôležitým činnostiam ateliéru už od roku 2004 patrí organizovanie medzinárodnej konferencie Šperk Stret, ktorá sa koná každé dva roky na pôde Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Z pôvodne jednodňového prednáškového cyklu sa časom konferencia transformovala na dvojdňové podujatie s medzinárodnou účasťou lektorov a s množstvom sprievodných akcií – vernisáží a výstav, ktoré ponúkajú prehľad aktuálneho diania v oblasti autorského šperku. V septembri sa v Slovenskej národnej galérii uskutoční veľká retrospektívna výstava ateliéru pod názvom Tekutý čas, ktorá bude súčasťou viacerých výstavných podujatí pripravovaných v rámci piateho ročníka Šperk Stretu / 11.-12. októbra 2012/.

Zoznam absolventov – Ateliéru S+M+L_XL – KOV A ŠPERK

1995 Helena Szilvová

1997 Jana Činová-Machatová

1998 Sylvia Jokelová
Daniela Holúbková-Mládeneková

1999 Martin Potaš

2000 Jakub Janiga
Lucia Oreská
Monika Vančová

2001 Lucia Havlíková-Hajdinová
Soňa Némethová-Kabáňová
Juraj Novotný

2002 Mariana Boldišová

2003 Lucia Hanesová-Čabalová
Bety K. Majerníková
2004 Hany Kašičková
Marian Hornyák

2005 Alena Timkovičová
Kristína Hrončeková
Vincent Durbák
Jarmila Gottsteinová

2006 Mária Nepšinská
Matej Bezúch

2007 Viktória Ferusová-Münzker
Kristýna Španihelová

2008 Barbora Dzuráková
Alexandra Kališová
Janka Némethová
Radka Kovačíková
Hana Fišerová
Kristína Ondrejková

2009 Lucia Bartková
Jitka Baumannová

2010 Lucia Babjaková
Zuzana Šuleřová

2011 Andrea Ďurianová
Lucia Gašparovičová
Barbora Hainzová
Monika Hanečková
Jan Michalisko

2012 Veronika Opavská
Slavomíra Ondrušová

 

 


28.8.2012
Pošli túto stránku kamarátovi e-mailom! Google Pošli na vybrali.sme.sk Linkuj jagg.cz asdf.sk Digg del.icio.us Ma.gnolia NewsVine Reddit SphereIt StumbleUpon Technorati co.mments Pownce Furl.net Yahoo Microsoft Live Favourites FacebookFestival Biela noc ponúkne 30 atraktívnych umeleckých zastávok
Ako pomôcka na orientáciu divákov v rámci festivalu bude tento rok slúžiť aj dvojjazyčná mobilná aplikácia. Posledná septembrová sobotná noc v Košiciach bude po roku opäť ...  >> celý èlánok

OČAMI NATIONAL GEOGRAPHIC
Výstava pozoruhodných fotografií National Geographic sa bude konat? vrámci 22. ročníka festivalu - Mesiac fotografie 2012, počas celéhonovembra v priestoroch Domu umenia v Bratislave.Fotografie prezentujú výber najlepších fotografií prírody renomovanejspoločnosti ...  >> celý èlánok

V uliciach sa začne zbierka Dni nezábudiek
BRATISLAVA 7. októbra (WEBNOVINY) - Tisíce dobrovoľníkov začnú v sobotu v uliciach Slovenska rozdávať informačné letáky o duševnom zdraví a nezábudky, ktoré majú pripomenúť dôležitosť duševného zdravia. Oficiálne tak odštartujú ôsmy ročník informačnej kampane ...  >> celý èlánok

Sloboda zvierat chce zakázať cirkusy so zvieratami
BRATISLAVA 3. októbra (WEBNOVINY) - Slovensko stále nemá samostatný zákon na ochranu zvierat. Platný zákon o veterinárnej starostlivosti a niekoľko vyhlášok negarantuje zvieratám napĺňanie ani základných životných potrieb a dôstojnú smrť, myslia si to ...  >> celý èlánok

Ropovod do Viedne má podľa aktivistov viesť cez Bratislavu
BRATISLAVA 3. októbra (WEBNOVINY) – Občianske združenie Nie ropovodu cez Žitný ostrov tvrdí, že ropovod Bratislava-Schwechat Pipeline by mal viesť buď po Dolnozemskej, alebo po Einsteinovej ulici, a to jeho členovia považujú za neprípustné. Občianske združenie ...  >> celý èlánok

Pracovať s počítačom či mobilom nevie štvrtina Slovákov
BRATISLAVA 20. septembra (WEBNOVINY) – Úroveň digitálnej gramotnosti na Slovensku sa v posledných dvoch rokoch nezmenila. Pracovať s počítačom či mobilným telefónom stále nevie štvrtina populácie. Vyplýva to z výsledkov štvrtého ročníka analyticko-monitorovacieho ...  >> celý èlánok

Slováci fandia Obamovi menej než zvyšok Európy
BRATISLAVA 20. septembra (WEBNOVINY) – Keď v roku 2008 končil vo svojej funkcii americký prezident George Bush, fandila mu necelá pätina Európanov. Jeho nástupca Obama však na starom kontinente už krátko po nástupe zožal úspech a získal si podporu 83 percent ...  >> celý èlánok

Aktivisti sa búria proti cenzurovaniu internetu daniarmi
BRATISLAVA 20. septembra (WEBNOVINY) - Propagačnú webovú stránku proti cenzúre.sk spustilo dnes občianske združenie Spoločnosť pre Otvorené Informačné Technológie (SOIT). Dôvodom je novela zákona o hazardných hrách z dielne ministerstva financií, ktorá ...  >> celý èlánok

Poslanci schválili zákon o elektronických komunikáciách
BRATISLAVA 14. septembra (WEBNOVINY) - Práva spotrebiteľov pri využívaní telekomunikačných služieb by mali byť väčšie a posilniť by sa taktiež mala ochrana ich súkromia a osobných údajov. Poslanci Národnej rady SR totiž na 22. schôdzi schválili nový zákon ...  >> celý èlánok

Barack Obama by mal byť vzorom pre slovenských politikov
BRATISLAVA 6. septembra (WEBNOVINY) - Projekt Aliancie Fair-play PolitikaOpen, v ktorom politici zverejňujú nadštandardné a kontrolovateľné informácie o svojom majetku, záujmoch a väzbách, zverejnil na internete symbolický profil prezidenta USA Baracka Obamu. ...  >> celý èlánok

Najnovšie články